Obchodní podmínky platné a účinné od 1.11.2014

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném

znění vydává společnost TONI – MOSTY, s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou

součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

TONI – MOSTY, s.r.o. se sídlem Bukovecká 1219, 739 91 Jablunkov , IČ: 27772209,

info@etoni.cz, tel.: 724 331 891, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ostravě, oddíl C, vložka 51395, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

V případě prodeje zábavné pyrotechniky je na straně prodávajícího společnosti HORALKA Jablunkov s.r.o, IČ: 07560311 

se sídlem Nádražní 17, 739 91 Jablunkov.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese

www.pecivalek.cz (dále jen eshop).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito

smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu

zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání,

řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se

neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto

smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je

vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním

(prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na

uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena

okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího

odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany

prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu

dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název

obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní

telefon, případně doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech

poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena

samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového

formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní

smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu

prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři

jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě

jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě

nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce,

zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k

ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím

prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a

tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu

objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a

těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve

smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto

doručením spojené.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí

zboží odstoupit od kupní smlouvy.

4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách

prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného

formuláře je však důrazně doporučena.

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného

odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději

do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na

dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých

v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob

standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté

peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží

prodávajícímu odeslal.

4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku

nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a

4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v

případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. Platební podmínky, přechod vlastnického práva a možnosti platby

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou

případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů

na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby

na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.

5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího

dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě

(namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

V internetovém obchodu prodávajícího existují následující volby způsobu platby za

zboží:

1. V hotovosti - při dodání na dobírku platba v hotovosti při převzetí kupovaného zboží od

přepravce nebo při osobním převzetí kupovaného zboží v prodejně prodávajícího

v Jablunkově je možné objednávku uhradit v hotovosti.

2. Bankovním převodem – Veškeré informace potřebné pro platbu bankovním převodem

dostává kupující formou e-mailové zprávy. Dodávka objednaného zboží se realizuje po

připsání platby v plné výši kupní ceny, vč. DPH na příslušný účet. Pokud nebude

příslušná částka (platba kupní ceny zboží vč. DPH) na účet připsána do deseti dnů od

data objednávky, považuje se objednávka zboží za zrušenou.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena

zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady

dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou

věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění

vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k

použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána,

běží od dojití věci do místa určení.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat

a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů

prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem

informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho

bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní

7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/

2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

7.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem

odeslání objednávky.

8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

8.1 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

8.2 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si

hradí kupující sám.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno

nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních

ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají

přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

Reklamační řád pro zásilkový obchod

1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců a začíná běžet dnem

2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s

3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo

4. Kupující je povinen prohlédnout a přepočítat zboží bezprostředně při jeho převzetí.

5. Reklamace poškození výrobku vzniklého z přepravy, které nebylo patrné při převzetí

6. Reklamovaný výrobek je nutné zaslat v řádném obalu spolu s kopií dokladů o nákupu,

7. Společnost TONI – MOSTY, s.r.o. nenese odpovědnost za škodu způsobenou

8. Záruku nelze uplatnit v případech:

převzetí zboží.

jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen

zkontrolovat stav zboží a v případě  poškození vyhotovit záznam o poškození za

přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce,

veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po

uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový

výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím

a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace

způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

zásilky, je nutné reklamovat neprodleně po jejich odhalení, tj. nejpozději do 2 dnů.

Pozdější reklamace poškození výrobku již není možné uznat z důvodu vypršení

pojistné doby přepravní společnosti.

řádným popisem závady a nárokem, který se uplatňuje.

přepravcem při zasílání reklamace.

- Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace -

záruka zanikla.

- Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

- Vada vznikla opotřebením zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním.

- Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem, zejména nevhodnou

údržbou.

- Vada vznikla neodborným, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním

péče o zboží.

- Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez

svolení výrobce.

- Zboží bylo poškozeno živly.

- Výrobek byl poškozen při přepravě, zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je

třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce

převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.

9. Postup při reklamaci

- Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

- Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu, případně předejte osobně do sídla firmy

nebo do prodejny Horalka v Jablunkově.

- Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. Prodávající je povinen

reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání

reklamovaného zboží.

- Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího,

aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady

poštou na adresu určenou kupujícím.

- Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s

oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu navrhne případné jiné řešení vzniklé

situace.

- Místem uplatnění reklamace je adresa dodavatele.

- Reklamované zboží prosím zasílejte na adresu: TONI – MOSTY, s.r.o., Bukovecká 1219,

Jablunkov, PSČ: 739 91.

10. Práva plynoucí ze záruky

- Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny

zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

- Jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,

právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

odstoupit od kupní smlouvy.

- Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu

vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému

užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na

přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- To neplatí, pokud kupující-spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo

rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.